עצם השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. לפיכך, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. באם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.
. השימוש באתר זה, בשירותים הניתנים בו ו/או קשורים אליו, היועצים וכל שירות ו/או מידע ו/או תוכן שבאתר, כפוף לתנאי השימוש, הכוללים הצהרות והתחייבויות של המשתמש.
בתנאי השימוש לעיל ולהלן, “תוכן” או תכנים פירושם מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.
. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר השימוש בו והתכנים המצויים בו, והשימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.
. אתה מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של:
א. תכנים בעלי אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור.
ב. תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה.
ג. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
ד. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
ה. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם, מכל סוג שהוא.
ו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.
.
כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מתבקש לפנות מיידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה /פגיעה מיד ובאופן מיידי .
..
האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.
ידוע לך כי השירות הניתן באתר יכול ולא יהיה חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת. בין היתר בשל כך האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג’ בשל כך.
האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך.כמו כן יהיה האתר ראשי להשתמשך בפרטיך לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון – זאת כל עוד לא ביקשת שלא לקבל תוכן מסוג זה.
אם לא תעמוד בתנאי השימוש, האתר יהיה רשאי למנוע ממך את השימוש באתר.
אתה מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים ו/או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר.
ידוע לך כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בפרט לאור הוראות סעיף זה, הותר לך השימוש באתר.
ידוע לך והינך מסכים לכך כי האתר רשאי לעשות בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממך, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתך וללא כל שתשולם לך כל תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם האתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתוכן.
. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש.

בעל האתר מאוד רגישים לנושא תכני הגולש, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים-כך למשל , לא יעשה שימוש בתכני הגולשים כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר) אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולש
האתר משתמש ב”עוגיות” (cookies) לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים, למטרות פרסום ושיווק ולצורך אימות פרטים. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת.